Knjiga sažetaka

U sportu su se mnoge stvari promenile tokom poslednjih godina i postizanje vrhunskog rezultata zahteva saradnju velikog broja stručnjaka. Sva naša istraživanja su pokazala da su naši sportisti uglavnom prepušteni sebi. Ako znamo da vrhunske sportiste iz razvijenih zemalja prati veliki broj stručnjaka i da su njihovi budžeti izuzetno veliki (na primer Britanske bicikliste prati preko 20 stručnjaka i imaju budžet od 26 miliona funti), onda se postavlja pitanje kako mi u našim uslovima možemo da im pomognemo. Činjenica da imamo razvijene sve oblasti sportske medicine, ali i da sportski stručnjaci nedovoljno prate trendove, zahteva okupljanje svih onih koji imaju šta da kažu u ovoj oblasti. Zbog toga pored Udruženja za medicinu sporta Srbije u organizaciji ovog kongresa učestvuje Antidoping agencija Republike Srbije, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment i sportu, Univerzitet Singidunum, Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa, Udruženje za sportsku kardiologiju i Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Naravno, kongres je otvoren za sve istraživače, ali i praktičare koji imaju sopstvene rezultate koje žele da prikažu, a posebno za radove studenta na akademskim i master studijima.

Poslednji kongres medicine sporta održan je 2012. godine, a kongres prevencije dopinga u sportu 2016. godine. Razloga ima mnogo, a jedan od važnijih je interesovanje. Činjenica je da smo mi mala zemlja i da je važno da oni koji imaju šta da kažu dobiju priliku. Pored toga ovakvi multispecijalistički dogaðaji uvek donese nešto novo. S druge strane verujemo da smo se uželeli jedni drugih i da je pravi trenutak da razmenimo misli i vidimo ko šta radi. Na kongresu će pored stručnjaka iz svih oblasti sporta biti prisutni i stipendisti, odnosno naši najbolji sportisti, tako da verujemo da će izbor tema biti takav da će maksimalno zainteresovati najširu publiku. Posebno ćemo se postarati da omogućimo masterima fizičke kulture da predstave svoje radove, a najbolji će biti nagraðen. Potrudićemo se da okupimo i izlagače koji u svom programu imaju ono što je neophodno sportistima za ostvarivanje vrhunskog rezultata.

(iz predgovora)

Prezentacije

Prvi dan kongresa

ORIGINALNI RADOVI / ORIGINAL PAPERS

 1. SUPLEMENTACIJA KOD ATLETIČARA / THE USE OF SUPPLEMENTS AMONG ATHLETES – Dušan Antić
 2. NAVIKE U ISHRANI FUDBALERA I RUKOMETA©ICA / EATING HABITS OF FOOTBALL PLAYERS AND HANDBALL PLAYERS – Jasmina Timic
 3. ISHRANA I SUPLEMENTACIJA VRHUNSKIH KAJAKA©A / EVALUATION OF DIETARY AND SUPPLEMENT INTAKE OF ELITE CANOE SPRINTERS – Pavle Jovanov
 4. PRIMENA FORENZIČKIH METODA U ANTIDOPINGU / APPLICATION OF FORENZIC METHODS IN ANTIDOPING – Ema Radić
 5. NOVE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE – POTENCIJALNI DOPING? / NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES – POTENTIAL DOPING – Snežana Ðorðević

SPORTSKA KARDIOLOGIJA / SPORTS CARDIOLOGY

 1. OKRUGLI STO: TEREN LABORATORIJI NE VERUJE – PROBLEM IZNENADNE SRČANE SMRTI U SPORTU / ROUND TABLE: THE PITCH DOES NOT TRUST THE LABORATORY – THE PROBLEM OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN SPORT – Nenad Dikić
 2. IZNENADNA SRČANA SMRT U SPORTU: RIZIK KOJI SE MORA PREPOZNATI / SUDDEN CARDIAC DEATH IN ATHLETES: RISK TO BE RECOGNIZED – Ivana Nedeljković
 3. PROZOR U IZNENADNU SRCANU SMRT – KARDIOMAGNETNA REZONANCA / THE NEW INSIGHT IN THE SUDDEN CARDIAC DEATH – CARDIOMAGNETIC RESONANCE – Marija Zdravković
 4. ISTRA®IVANJE POTENCIJALNIH NOVIH NEINVAZIVNIH SKRINING METODA PRI PREDTAKMIČARSKOM SPORTSKO-MEDICINSKOM PREGLEDU / NEW POTENTIONAL NON-INVASIVE SCREENING METHODS IN ADDITION TO PRE-PARTICIPATION SCREENING EXAM – Ivan Nikolić

ANTIDOPING

 1. PRAVA SPORTISTA POSMATRANA KROZ RAD ANTDOPING AGENCIJE REPUBLIKE SRBIJE U POSLEDNJIH 12 GODINA – okrugli sto / ATHLETES RIGHTS SURVEYED THROUGH WORK OF ANTIDOPING AGENCY OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE LAST 12 YEARS – round table – Milica Vukašinović Vesić

SPORTSKA ISHRANA I SUPLEMENTACIJA / SPORTNUTRITION AND SUPPLEMENTATION

 1. NUTRITIVNi STATUS SPORTISTA U SRBIJI / THE NUTRITIONAL STATUS OF SERBIAN ATHLETES – Marija Anðelković
 2. PRAVA „SNAGA“ ANTIOKSIDANASA / REAL „POWER“ OF ANTIOXIDANTS – Ivana Baralić
 3. IMUNSKI SISTEM I PROBIOTICI / THE IMMUNE SYSTEM AND PROBIOTICS – Rajna Minić
 4. BILJNI LEKOVITI PROIZVODI U SUPLEMENTACIJI SPORTISTA / HERBAL MEDICINAL PRODUCTS IN SUPPLEMENTATION OF ATHLETES – Zoran Maksimović

Drugi dan kongresa

BOL U SPORTU / PAIN IN SPORT

 1. BOL U KOLENU – DIJAGNOSTIKA I LEČENJE / KNEE PAIN – DIAGNOSIS AND TREATMENT – Tamara Stojmenović
 2. BOLOVI U LEÐIMA U SPORTU / LOW BACK PAIN IN SPORT – Branislav Antić
 3. ZA©TO TETIVE BOLE – TENDINITIS, MIT ILI STVARNOST ?-PATOLOGIJA TETIVA KROZ MODEL KONTINUUMA / WHAT CAUSES A PAINFUL TENDON – TENDINITIS, MYTH OR REALITY? – CONTINUUM MODEL OF TENDON PATHOLOGY – Miloš Bojović
 4. OZONOTERAPIJA / OZONE THERAPY – Bojana Božović

TEHNOLOGIJA TRENINGA U SPORTU / TRAINING TECHNOLOGY IN SPORT

 1. TRENA®NA TEHNOLOGIJA – IZAZOVI I PRIMENA / TRAINING TECHNOLOGY – CHALLENGES AND APPLICATION – Predrag Nemec
 2. PRIMENA MEDIJA VIRTUALNE REALNOSTU U RAZVOJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I UNAPREÐENJU MOTORNIH PROGRAMA VRHUNSKIH SPORTISTA / APPLICATION OF VIRTUAL REALITY MEDIUM IN MOTOR CAPACITY DEVELOPMENT AND MOTOR PROGRAMS IMPROVEMENT OF ELITE ATHLETES – Predrag Nemec, Miloš Milošević, Branko Sujić
 3. POVEZANOST OSNOVNIH MORFOLO©KIH KARAKTERISTIKA I RAVNOTE®E UČENIKA V RAZREDA OSNOVNE ©KOLE – Aleksandar Gadžić
 4. VA®NOST UKLJUČIVANJA VE®BI PILATESA I BODYART- A TEHNIKA U VRHUNSKOM, AMATERSKOM PA I REKREATIVNOM SPORTU / THE IMPORTANCE OF INCLUDING BODY & MIND TECHNIQUES (PILATES AND BODYART) IN PROFESIONAL, AMATEUR AND RECREATIONAL SPORTS – Tamara Ratković
 5. JAČINA STISKA ©AKE I POSTURALNA STABILNOST KOD STARIH ®ENA / HAND GRIP STRENGTH AND POSTURAL STABILITY IN OLDER WOMEN – Ivan Æuk
 6. BIOMEHANIČKE RAZLIKE KOD DVE TEHNIKE ČUČNJA – IMPLIKACIJE ZA REHABILITACIJU I TRENA®NI PROCES / BIOMEHANICAL DIFFERENCES BETWEEN TWO SQUAT TECHNIQUES IMPLICATIONS FOR REHABILITATION AND SPORT TRAINING – Aleksandar Dejanović

SPORTSKA MEDICINA – OD EKSPERIMENTALNIH ISTRA®IVANJA DO PRIMENE U PRAKSI / SPORT MEDICINE – FROM BASIC INVESTIGATIONS TO APPLICATION IN PRACTICE

 1. SPORTSKA MEDICINA – OD EKSPERIMENTALNIH ISTRA®IVANJA DO PRIMENE U PRAKSI / SPORT MEDICINE – FROM BASIC INVESTIGATIONS TO APPLICATION IN PRACTICE – Vladimir Jakovljević
 2. PROMENE BAZALNOG REDOKS STATUSA MLADIH FUDBALERA NAKON ©ESTOMESEČNOG TRENA®NOG PROGRAMA / CHANGES IN BASAL REDOX STATUS OF YOUNG MALE FOOTBALL PLAYERS AFTER A SIX-MONTH TRAINING PROGRAMME – Vladimir ®ivković
 3. REDOKS RAVNOTE®A KOD PROFESIONALNIH SPORTISTKINJA: RAZLIKE UZROKOVANE VRSTOM SPORTA / REDOX BALANCE IN ELITE FEMALE ATHLETES: DIFFERENCES BASED ON SPORT TYPES – Ivan Srejović
 4. AKUTNI I HRONICNI EFEKTI NANDROLON-DEKANOATA NA KARDIODINAMIKU IZOLOVANOG SRCA I REDOKS STATUS TRENIRANIH PACOVA / ACUTE AND CHRONIC EFFECTS OF NANDROLON DECANOATE ON CARDIODYNAMICS OF ISOLATED RAT HEART AND REDOX STATUS IN EXERCISED RATS – Tamara Nikolić Turnić
 5. EFEKTI DETRENINGA PLIVANJA: RAZLIKE PREMA POLU / THE EFFECTS OF SWIMMING DETRAINING: GENDER-DEPENDENT DIFFERENCES – Jovana Jeremić
 6. BENEFITI TRENINGA VISOKOG INTEZITETA NA SRČANI MI©IÆ MI©EVA – ULOGA MIKRORNK / BENEFICIAL EFFECTS OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT) ON CARDIAC MUSCLE – ROLE OF MIRNA – Nevena Jeremić

ORIGINALNI RADOVI / ORIGINAL PAPERS

 1. ZASTUPLJENOST BENIGNIH EKG PROMENA KOD MLADIH SPORTISTA SA TERITORIJE VOJVODINE U ODNOSU NA PRIPADNOST DOMINANTNO AEROBNIM ILI ANAEROBNIM SPORTOVIMA / BENIGN ECG CHANGES IN YOUNG ATHLETES FROM VOJVODINA IN RELATION TO ENGAGEMENT IN DOMINANTLY AEROBIC OR ANAEROBIC SPORTS – Lana Andrić